Lietošanas noteikumi


WWW.KEPAFOOD.LV VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

SIA "DRF"

Reģ.Nr:  40203218352

PVN maksātāja reģ.numurs: LV40203218352

Juridiskā adrese: Putnu iela 9, Ogre, LV-5041

Bankas konta rekvizīti:

AS "Citadele banka"

Konts Nr LV11PARX0022636230001

Bankas kods PARXLV22


tālruņa numurs: +371 26464136, 26446244

e-pasta adrese: [email protected]


(turpmāk – Pārdevējs) interneta veikala www.kepafood.lv lietošanas noteikumi (turpmāk – Noteikumi) attiecas uz ikvienu tīmekļa vietnes www.kepafood.lv (turpmāk – tīmekļa vietne) apmeklētāju un lietotāju (turpmāk – Klients) neatkarīgi no tā, vai Klients iegādājas vai neiegādājas Pārdevēja tīmekļa vietnē pieejamās preces (turpmāk – Preces).

Klients apstiprina, ka tam ir tiesības reģistrēties un iegādāties Preces Pārdevēja tīmekļa vietnē atbilstoši šiem Noteikumiem. Ja Klients apmeklē tīmekļa vietni, veic Preču pasūtījumu un apmaksu, ir uzskatāms, ka Klients ir iepazinies ar Noteikumiem un pilnīgi tiem piekrīt.

Savstarpējās attiecības starp Pārdevēju un Klientu nosaka šie Noteikumi, Latvijas Republikas normatīvie tiesību akti, attiecībā uz patērētājiem Patērētāju tiesību aizsardzības likums un 2014. gada 20. maija Ministru kabineta noteikumi Nr.255 „Noteikumi par distances līgumu”. Jautājumi, kas nav atrunāti šajos Noteikumos, tiek risināti saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.

Šie Noteikumi Klientam ir pieejami Pārdevēja tīmekļa vietnē. Klientam ir tiesības pieprasīt un saņemt Noteikumus arī rakstiskā veidā. Klientam, iepērkoties Pārdevēja tīmekļa vietnē, tiek piemēroti Noteikumi redakcijā, kas ir spēkā Preču pasūtīšanas brīdī, tādēļ Klientam ir jāiepazīstas ar Noteikumiem katrā iepirkšanās reizē. Pārdevējs ir tiesīgs jebkurā brīdī vienpusēji grozīt tīmekļa vietnes saturu un Noteikumus saskaņā ar piemērojamiem normatīvajiem tiesību aktiem, paziņojot Klientam par attiecīgajiem grozījumiem, publicējot atjauninātus Noteikumus Pārdevēja tīmekļa vietnē.

PASŪTĪJUMA VEIKŠANA

Visu tīmekļa vietnē izvietoto Preču cenas ir norādītas EUR valūtā un ietver Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos paredzētos nodokļus. Papildus Klients sedz izmaksas par Preču piegādi, ja tāda tiek izvēlēta.

Klients noformē Preču pasūtījumu, pievienojot vēlamās Preces “Preču grozā” un aizpildot tīmekļa vietnes obligāti norādāmos laukus (tajā skaitā vārdu, uzvārdu, adresi, telefona numuru, e-pastu, apmaksas un piegādes veidu, piekrīt interneta veikala lietošanas noteikumiem).

Piekrītot kļūt par tīmekļa vietnes reģistrētu lietotāju, Klientam ir jānorāda aktīva, Klientam pieejama e-pasta adrese un parole. Klients ir atbildīgs par viņam sniegto pievienošanās datu glabāšanu, kā arī par jebkuru darbību (datu sniegšanu, veiktajiem Preču pasūtījumiem u.c.), kas tiek veikta tīmekļa vietnē, pievienojoties ar Klienta paroli, un Pārdevējs nav atbildīgs par zaudējumiem, kas rodas Klientam vai trešajām personām iepriekš norādīto darbību rezultātā. Ja tīmekļa vietnē pieejamo Preču pasūtījumu veic trešā persona, kas pievienojas tīmekļa vietnei, izmantojot Klienta piekļuves datus, Pārdevējs šo personu uzskata par Klientu. Klients ir atbildīgs par to, lai Klienta sniegtie dati būtu precīzi, pareizi un pilnīgi. Ja Klienta dati mainās, Klientam tie ir nekavējoties jāatjauno. Pārdevējs nav atbildīgs par Klienta sniegto datu precizitāti, noformējot Preču pasūtījumu. Pārdevējs neuzņemas atbildību par zaudējumiem, kas var rasties, Klientam izmantojot svešas maksājumu kartes vai personas datus, tajā skaitā Pārdevējs nav atbildīgs par zaudējumiem, kas rodas Klientam vai trešajām personām tādēļ, ka Klients ir norādījis nepareizus vai nepilnīgus datus (vai nav izmainījis vai papildinājis datus).

Klientam ir jāveic tūlītēja apmaksa, ievērojot izveidoto rēķinu un norādot tā Nr. bankas maksājuma mērķī.

Līgums starp Klientu un Pārdevēju uzskatāms par noslēgtu ar brīdi, kad Klients ir iepazinies ar šiem Noteikumiem, Klientam tīmekļa vietnē izveidojis Preču grozu, izvēlējies Preču piegādes veidu, norādījis Preču piegādes adresi un apstiprinājis Preču pasūtījumu. 

Veiksmīgi noformējot pasūtījumu, 1 (vienas) darba dienas laikā uz Klienta e-pastu tiek nosūtīts apstiprinājuma e-pasts, kurā tiek norādīts pasūtījuma statuss un cita papildus informācija (aicinām pārbaudīt, vai sūtījums nav iekritis mēstuļu jeb “spamu” mapē). Ja apstiprinājuma e-pasts netiek saņemts, jāsazinās ar Pārdevēju ( [email protected] ).

PASŪTĪJUMA IZPILDE UN PIEGĀDE

Pasūtījuma izpildes laiks ir no 3 līdz 5 darba dienām. Pircējam ir tiesības atsaukt pasūtījumu stundas laikā pēc tā izdarīšanas, informējot pa tālruni 26464136. Pasūtījuma piegāde tiek nodrošināta visā Latvijā.

Noformējot Preču pasūtījumu, Klientam ir iespēja izvēlēties sev piemērotāko Preču pasūtījuma saņemšanas veidu:

  • Ar Omniva ( visu, kas nav saldēts);
  • Ar www.kepafood.lv  sadarbības kurjeru;
  • Ar ĶEPAS kurjeru .

Pasūtījums tiek piegādāts Klientam vai personai, kura norādīta Preču pasūtījumā kā šī Preču pasūtījuma saņēmējs, uz adresi, kura norādīta kā Preču saņemšanas adrese.

PERSONAS DATU APSTRĀDE

Ja Pircējs izmanto kepafood.lv interneta veikala pakalpojumus, tiek uzskatīts, ka viņš piekrīt Pircēja personas datu apstrādei un apstiprina, ka visa sniegtā informācija un personas dati ir pareizi un patiesi. Reģistrējoties un piekrītot Noteikumiem, Pircējs dod tiesības Pārdevējam kā personas datu pārzinim Noteikumos minēto mērķu nolūkos atlasīt, uzkrāt, sistematizēt, izmantot un jebkādā citā veidā apstrādāt visus un jebkurus personas datus, kurus Pircējs tieši vai netieši sniedz, apmeklējot kepafood.lv un izmantojot tā pakalpojumus.

Pircēja personas dati tiks izmantoti, identificējot Pircēju, veicot preču pārdošanu un piegādi, izrakstot grāmatvedības dokumentus, atmaksājot pārmaksātu summu, administrējot parādsaistības, veicot citas no pirkuma līguma izrietošās saistības, kā arī nodrošinot Pircējam iespēju izmantot citus kepafood.lv pakalpojumus.

Pircēja personas dati tiks apstrādāti tiešā mārketinga nolūkos tikai ar Pircēja piekrišanu. Pircēja piekrišana tiek izteikta, aizpildot reģistrācijas veidlapu vai bez reģistrācijas aizpildāmo kontaktu formu un marķējot atbilstošos laukus.

Pircēja sniegtos personas datus izmantos tikai Pārdevējs un tā partneri, ar kuriem Pārdevējs sadarbojas, veicot administrēšanu, preču piegādi un citus ar Pircēja pasūtījuma veikšanu un izpildi saistītus pakalpojumus. Pārdevējs neatklās Pircēja personas datus trešajām personām, izņemot iepriekš šajā punktā minētos Pārdevēja partnerus, kā arī Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktos gadījumus.

Pārdevējs statistikai var izmantot ar Pircēja personu tieši nesaistītus datus, t. i., datus par iegādātajām precēm. Šādi statistikas dati tiks atlasīti un apstrādāti tā, lai netiktu atklāta Pircēja personas identitāte vai citi personas dati, pēc kuriem būtu iespējams noteikt personas identitāti.

Pircēja personas dati tiks glabāti ne ilgāk, kā to prasa noteiktie datu apstrādes mērķi. Pircēja reģistrācijas kepafood.lv laikā sniegtie personas dati tiks glabāti saskaņā ar kepafood.lv Privātuma politiku. Dati, kas sniegti, iegādājoties preces vai ir nepieciešami līguma saistību izpildei tiks glabāti saskaņā ar kepafood.lv Privātuma politiku. Dati, kas nepieciešami parādsaistību kārtošanai, tiks glabāti līdz parāda piedzīšanai, bet ne ilgāk kā desmit gadus. Dati tiešā mārketinga mērķiem tiks glabāti tiks glabāti saskaņā ar kepafood.lv Privātuma politiku.

PREČU ATGRIEŠANA VAI APMAIŅA.

Atbilstoši tiesību aktiem, Pircējs nevar izmantot atteikuma tiesības un atteikties no pasūtītajām lolojumdzīvnieku pārtikas precēm pēc šajos Noteikumos noteiktās kārtības.

PREČU CENA UN KUPONU LIETOŠANAS NOTEIKUMI.

Preces Klientam tiek pārdotas par cenām, kas ir spēkā Preču pasūtījuma veikšanas brīdī. Pārdevējs patur tiesības mainīt Preču cenu, noteikt Precēm speciālo cenu, kā arī organizēt mārketinga aktivitātes, kuru rezultātā Pārdevēja tīmekļa vietnē reģistrēts Klients var saņemt kuponus (Pārdevējs nosūta kuponus uz Klienta norādīto e-pastu), kas Precei piešķir atlaidi. Kuponu vērtība un izmantošanas termiņš ir norādīti uz kupona. Pēc kuponu vērtības iztērēšanas vai derīguma termiņa beigām kuponi vairs nav izmantojami. Iepērkoties tīmekļa vietnē, vienā pirkumā ir iespējams izmantot tikai vienu kuponu.

STRĪDU RISINĀŠANA.

Ja starp Pārdevēju un Klientu ir radušās domstarpības, puses tās cenšas atrisināt pārrunu ceļā. Gadījumā, ja Klientam ir sūdzības, Klientam ir tiesības tās iesniegt tieši Pārdevējam, sūdzību nosūtot pa pastu uz Pārdevēja faktisko adresi vai nosūtot to uz Pārdevēja e-pasta adresi.

Pārdevējam ir tiesības bez brīdinājuma ierobežot Pircēja izmantojamos kepafood.lv pakalpojumus vai atcelt Pircēja reģistrāciju, ja Pircējs izmanto kepafood.lv, pārkāpjot Noteikumus vai apdraud Pārdevēja darbu.

NEPĀRVARAMA VARA.

Pārdevējs nav atbildīgs par pasūtījuma neizpildi un citu saistību nepildīšanu, ja ir radušies nepārvaramas varas apstākļi – saistību neizpilde no trešo personu puses, nacionāla mēroga ārkārtas stāvoklis, terorisms vai tā draudi, vides un klimata katastrofas.

Pirkumu grozs

Pirkumu grozs ir tukšs.